Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Yayınlanan Aydınlatma Metni

Marjevo olarak, tarafınıza ait her türlü kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesinde, kaydedilmesinde, aktarılmasında, paylaşılmasında ve saklanmasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hareket ettiğimizi ve bu konuda gerekli hassasiyeti gösterdiğimizi bildirmek isteriz. Bu hassasiyet ve Şirket Politikamız gereği belirtmek isteriz ki; şirketimize ulaşan veriler, “hangi verileri toplayacağımız amacına göre belirlendiği için” sadece gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Siz değerli müşterilerimiz/çalışanlarımız/paydaşlarımız/ziyaretçilerimiz/iş ortaklarımız tarafından beyan edilen ve/veya otomatik ya da otomatik olmayan yollar ile toplanan veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin kalitesini artırabilmek adına, alınan idari ve teknik tedbirler eşliğinde özenle işlenmekte, paylaşılmakta, aktarılmakta ve depolanmakta, gerekli olmayan veriler ise silinmektedir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile sahip olunan haklar ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile Marjevo olarak, müşterilerine, iş ortaklarına ve iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, hazırladığımız iş bu “Aydınlatma Metni” ile sizlere bilgi vermek isteriz. 

1- İşlenen Kişisel Veri Kategorileri, Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği, Kimlere ve Hangi Amaç ile Aktarılacağı

A.Veri Kategorileri

 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, T.C. Kimlik No,İmza,Kimlik bilgileri 
 • İletişim Bilgisi: Adres, Telefon Numarası, E-posta adresi, KEP adresi 
 • İşlem Bilgisi: IP adresi, Çerez kayıtları 
 • Hukuki İşlem: Sözleşme Verileri, Sözleşmelerde yer alan kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, İmza sirküler, faaliyet belgesi, vekaletname, 
 • Finansal Bilgi: Banka Bilgileri, IBAN ve Hesap No 
 • Görsel Bilgi: Kamera Kaydı (Kamera vasıtası ile alınan görüntü kayıtları hakkında yayınlamış olduğumuz Kamera Aydınlatma Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz) 

B.Verilerin İşlenme Amaçları

Siz değerli müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerden en yüksek hizmet kalitesinde faydalanabilmeniz için, resmi mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde kişisel verilerinizi, toplamakta, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde; işletmemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iletişim, pazarlama, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, raporlama ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin özelleştirerek müşterilerine sunulması, duyurulması ve reklam faaliyetlerinin yapılması, çalışma alanları fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması, İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, eğitim, seminer ve diğer organizasyonlarının düzenlenebilmesi gibi amaçlar başta olmak üzere işlemekteyiz. Ayrıca belirtmek isteriz ki; aşağıda belirtilen durumlarda ise kişisel verileriniz kanunlar gereği açık rıza olmaksızın işlenebilecektir. 

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 
 2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. 
 3. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 
 4. d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 
 5. e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 
 6. f) Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 
 7. g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

C.Verilerin Aktarılması ve Paylaşılması

Marjevo tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri ve iş ortaklarını faydalanabilmek için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Marjevo ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin, tedarikçilerin ve müşterilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve sözleşme gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi için, katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması, hizmet kalitesinin artırılması amaçları ile, yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle, yurt dışı şirket ortağımız ile, doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz diğer kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar ve iş ortaklarımız ile, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve/veya yurtdışında yukarıda belirtilen amaçlarla hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar ile paylaşmaktayız. 

2- Kişisel Verilerin Toplanması, Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Marjevo olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen en yüksek hizmet kalitesinde ve yasal çerçevede sunulabilmesi, yerine getirilebilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin iş ortakları ile yapmış olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile, verilen hizmet, ürün yada ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösteren kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri yöntemler ile her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmaktadır. 

3- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

KVK Kanunu’na uygun olarak, iş bu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, Marjevo tarafından Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok edilmesi ve Anonimleştirilmesi ile ilgili yayınlamış olduğu Politikaya uygun olarak kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir. 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları, KVKK 11.Madde ve tümü kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu tarafınıza bildiririz; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

f) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak istediğinizde, taleplerinizi web sayfamızda bulunan KVKK Bilgi Edinme Formunu doldurarak kayıtlı elektronik posta info@marjevo.com adresine göndermeniz gerekmektedir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Not: İşbu doküman gelecekte yapılacak olan ticari faaliyetler için tasarlanmıştır. Şu anda aktif bir ticari hayatımız yoktur, sadece hazırlık aşamasındadır. İlginiz için teşekkür ederiz.